Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Ticketstar BE

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete online aanbod van www.ticketstar.be (hierna de "Website") van NETCETERA s.a.r.l (hierna "Ticketstar"). Ticketstar behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Website. Ticketstar behoudt zich het recht voor om naar keuze en zonder voorafgaande kennisgeving de Website gedeeltelijk of geheel te onderbreken of te wijzigen.

2. Gebruik van de Website

Deze Website is alleen bestemd voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal van deze Website alleen gebruiken om informatie in te winnen over evenementen of promoties, of om tickets of andere producten te kopen voor private doeleinden. Gebruik van de Website dat verder gaat dan deze doeleinden is alleen mogelijk als de koper de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van Ticketstar. Zonder expliciete toestemming van Ticketstar is het verboden om deep links naar deze Website te voorzien, ongeacht de reden. Deze Website richt zich niet tot minderjarigen. De verkoop van tickets of andere producten is uitsluitend voorbehouden aan personen ouder dan 18. De koper moet de vertrouwelijkheid van zijn gegevens voor toegang tot de Website (zoals zijn wachtwoord enz.) waarborgen en Ticketstar onmiddellijk inlichten wanneer hij niet-toegestaan gebruik van zijn gebruikersaccount vaststelt of vermoedt. In dat geval is de koper verantwoordelijk voor het niet-toegestane gebruik van de Website. Elke intentieverklaring die verzonden werd met betrekking tot de toegangsgegevens of het wachtwoord, bindt de koper. De koper mag geen robot- of spidersoftware gebruiken of op enige andere wijze (automatisch of handmatig) proberen om de Website en haar content te controleren of te kopiëren. De koper mag ook op geen enkele wijze de goede werking van de Website in het gedrang brengen, met name door opzettelijk de systeeminfrastructuur van Ticketstar te overbelasten. Bij onwettig en/of niet-toegestaan gebruik van de Website zal Ticketstar redelijke maatregelen treffen overeenkomstig het burgerlijk en strafrecht, met name bij niet-toegestane verkoop of aankoop van tickets, niet-toegestane beeldbewerking van de site of niet-toegestaan gebruik van robot-, spider- of andere software.

3. Verbod op commercieel gebruik

Geen enkel deel van de Website mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen werd van Ticketstar. Met name de wederverkoop van tickets is verboden. Tickets voor concerten mogen ook niet privé verkocht worden voor een hogere prijs dan deze die op het ticket vermeld staat, plus de kosten die aangerekend werden bij aankoop van het ticket. Ticketstar behoudt zich het recht voor om de toegang te blokkeren aan of bestellingen te weigeren van klanten waarvan Ticketstar weet of redelijkerwijze vermoedt dat ze samenwerken met een andere ticketagent of verkoper op de zwarte markt, dat ze geautomatiseerde programma's gebruiken om tickets te bestellen of dat ze meer tickets bestellen dan het wettelijk toegestane maximum per persoon. Inbreuk op deze voorwaarden zal leiden tot verlies van recht op toegang voor het betreffende evenement zonder enige schadevergoeding aangezien de tickets in kwestie ongeldig worden verklaard.

4. De contractuele partijen

Ticketstar is niet de organisator van de voorgestelde evenementen. De evenementen worden georganiseerd door hun respectieve promotors die tevens de tickets uitgeven. Bij de aankoop van tickets ontstaat er alleen een contractuele relatie tussen de koper en de respectieve promotor. Bij de reservering stelt Ticketstar het aanbod alleen voor in naam van de respectieve promotor en beheert Ticketstar de aankoopovereenkomst voor de tickets/het product van de promotor met de koper. Ticketstar verkoopt tickets in naam van de promotor als agent of commissionair, behalve wanneer duidelijk vermeld wordt dat Ticketstar de promotor is. Ticketstar kan niet aansprakelijk gesteld worden bij insolventie van de respectieve promotor. Door tickets te bestellen, vraagt de koper aan Ticketstar om de aankoop en verzending van de tickets te beheren.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer hij op de knop "Aankoop bevestigen" klikt op de pagina met een aanbod stelt de koper voor om een overeenkomst af te sluiten overeenkomstig clausule 1 voor het betreffende aanbod. Na toekenning en verzending van een transactienummer door Ticketstart aan de koper is er een overeenkomst gesloten tussen de koper en de contractuele partner (promotor).

6. Specificaties van de evenementen

De specificaties van de evenementen die worden weergegeven op de Website van Ticketstar - de locatie en inhoud van het evenement - worden door de promotor ter beschikking gesteld aan Ticketstar. Ticketstar heeft geen enkele mogelijkheid om deze gegevens na te gaan. Behalve overeenkomstig de bepalingen van clausule 11 is Ticketstar niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte specificaties. Actuele gegevens van het evenement kunnen, met name op de dag waarop het plaatsvindt, geraadpleegd worden in het officiële online aanbod van de promotor of artiest, bij andere algemeen toegankelijke informatiebronnen of in de pers.

7. Betaling en samenstelling van de prijzen

De prijs van de tickets kan niet hoger zijn dan de prijs die op de tickets vermeld staat. De prijs van de tickets en kosten zijn inclusief btw. De totaalprijs ven de bestelling inclusief alle kosten dient onmiddellijk betaald te worden bij de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling kan gebeuren per creditcard (VISA, Euro Mastercard) of met een debetkaart voor bepaalde evenementen. Naast de prijs voor de tickets worden kosten voor service en verzending aangerekend. Deze kosten kunnen variëren naargelang het evenement. Deze kosten worden toegelicht of vermeld; er mogen geen andere kosten aangerekend worden naast de opgegeven kosten.

8. Verdeling en levering

De verdeling van de tickets gebeurt na de totstandkoming van de overeenkomst en betaling volgens de methode die gekozen werd door de verkoper. Als Ticketstar de overeengekomen leveringstermijn niet nakomt, kan de koper een redelijke extra leveringstermijn toekennen aan Ticketstar of de promotor. Na deze termijn kan de koper de overeenkomst annuleren door schriftelijke kennisgeving, tenzij de tickets intussen verdeeld werden. De annulering is niet gewaarborgd als de klant op correcte wijze ingelicht werd dat de tickets beschikbaar zijn voor afhaling ter plaatse.

9. Retour en herroepingsrecht

Aangezien Ticketstar diensten voor entertainment aanbiedt in naam van een promotor, meer bepaald tickets voor evenementen, bestaat er geen koopovereenkomst op afstand. Voor de bestelling van dergelijke diensten geldt geen herroepings- of retourrecht. Bijgevolg is elke bestelling van tickets bindend meteen na de bevestiging van Ticketstar in naam van de promotor en is de koper verplicht om de bestelde tickets te accepteren en te betalen.

10. Terugbetaling

Bij (a) annulering of (b) verplaatsing van een evenement kan de koper de verkoper verzoeken om terugbetaling van de ticketprijs. Dergelijke verzoeken worden in detail geregeld in de statuten of desgevallend de algemene voorwaarden van de promotor, voor zover ze van toepassing zijn voor de klant. Als een organisator zijn evenement annuleert, worden de tickets naar keuze van de koper terugbetaald door de organisator of omgeruild voor tickets voor een andere voorstelling van het evenement. Indien dit zo overeengekomen werd tussen de promotor en Ticketstar, zal Ticketstar in bepaalde gevallen de prijs van het ticket terugbetalen in naam van de promotor. In dat geval zal de terugbetaling de prijs van het ticket en alle aangerekende kosten omvatten. Als de annulering of verplaatsing van een evenement niet voortkomt uit een inbreuk van Ticketstar of zijn agenten op zijn/hun verplichtingen of de uitvoering van zijn/hun verplichtingen, is Ticketstar niet verantwoordelijk voor terugbetaling van de aankoop.

Terugbetalingen worden gedaan binnen 30 dagen na de annulering van het evenement en / of binnen 10 dagen na de datum van het geannuleerde evenement.

11. Aansprakelijkheid, schadevergoeding

Ticketstar is aansprakelijk overeenkomstig de statutaire bepalingen bij een sterfgeval, lichamelijk letsel of een gezondheidsprobleem dat voortvloeit uit een opzettelijke inbreuk of nalatigheid vanwege Ticketstar, of uit een opzettelijke inbreuk of nalatigheid vanwege een van zijn statutaire vertegenwoordigers of agenten. Voor alle andere schadegevallen gelden de volgende bepalingen: • a. Ticketstar is aansprakelijk overeenkomstig de statutaire bepalingen bij schade die voortvloeit uit grove nalatigheid vanwege Ticketstar, of uit een opzettelijke inbreuk of grove nalatigheid vanwege een van zijn statutaire vertegenwoordigers of agenten. • b. Voor schade die voortvloeit uit een inbreuk op de fundamentele contractuele verplichtingen door gewone nalatigheid vanwege Ticketstar, statutaire vertegenwoordigers of agenten van Ticketstar, is de aansprakelijkheid van Ticketstar beperkt tot de standaard voorzienbare schade van dergelijke overeenkomst, die niet meer bedraagt dan de waarde van het verkochte artikel. • c. Verzoeken voor schadevergoeding voor andere verliezen bij inbreuk op de secundaire verplichtingen of niet-fundamentele verplichtingen door gewone nalatigheid, zijn uitgesloten. Uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing als Ticketstar op bedrieglijke wijze een fout verdoezeld heeft of kwaliteitsgarantie verleend heeft. De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid met betrekking tot de producten blijven van kracht. Het verzoek van de koper tot terugbetaling van de kosten als schadevergoeding in plaats van de uitvoering, blijft van kracht.

12. Inbreuken op verplichtingen vanwege derden

Ticketstar is niet verantwoordelijk voor handelingen, tekortkomingen of andere feiten vanwege derde gebruikers, gebruikers van Ticketstar, publiciteitspartners en/of sponsors op de Website die verband houden met de diensten van Ticketstar of het gebruik van de Website en die niet vermeld staan in clausule 11. Ticketstar is niet verantwoordelijk voor producten, diensten en andere handelingen of tekortkomingen op de site van het evenement, de artiest, de organisator of andere derden waarnaar de Website verwijst of die op de een of andere manier verband houden met de Website. Kopers kunnen Ticketstar inlichten over misbruik van andere kopers, publiciteitspartners en andere contractuele partners van Ticketstar. Ticketstar behoudt zich het recht voor om deze meldingen te onderzoeken en, volgens goeddunken, de nodige maatregelen te treffen.

13. Gegevensbescherming

Onze regeling voor gegevensbescherming is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kan ons privacybeleid raadplegen op de Website.

14. Intellectuele eigendom

De logo's en het design van Ticketstar en alle andere gedeponeerde merken en logo's op de Website zijn beschermd door Ticketstar en zijn handelspartners als in gebruik zijnde of geregistreerde gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele van deze gedeponeerde handelsmerken of logo's mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Ticketstar of zijn handelspartner. Dit geldt ook voor de content en software van de Website van Ticketstar, die de exclusieve intellectuele eigendom zijn van Ticketstar en beschermd zijn door auteursrecht.

15. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

De overeenkomst wordt exclusief geregeld door de Belgische wetgeving. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Ticketstar behoudt zich hierbij het recht voor om een beroep te doen op elke andere rechtbank met internationale bevoegdheid.

16. Diversen

a. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen naar een evenement: fotocamera's, professionele camera's en opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen. Bij niet-naleving kunnen de voorwerpen in beslag genomen worden door het veiligheidsteam. b. Deelname aan een evenement betekent aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen vanwege de ORGANISATOR of het veiligheidsteam, inclusief fouillering en controle van tassen. Bij niet-naleving van deze maatregelen kan de toegang geweigerd of ingetrokken worden zonder enige mogelijkheid op terugbetaling.

17. Eindbepalingen

Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zou(den) zijn, blijven de andere algemene voorwaarden van kracht en blijft de overeenkomst geldig.

18. Company

Netcetera sarl

Op de Haart 28
L-9999 Wemperhardt
Tel : +352 26 90 98 20
E-mail : admin@ticketstar.eu
Matricule: 2015 2445 254
TVA : LU28036212